7. kyu

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Chudan Oi-zuki

Chudan Gyaku-zuki

Jodan Age-uke - Gyaku-zuki

Chudan Soto-ude-uke - Gyaku-zuki

Chudan Uchi-ude-uke - Gyaku-zuki

Kokutsu-Dachi, Shuto-uke Kamae

Chudan Shuto-uke

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri

Mawashi-geri

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage

Kekomi

KATA: Heian Nidan + obligatorisk bunkai

KUMITE: Sanbon kumite nr. 1 + 2 (hidari + migi)

Sanbon Kumite Nr. 1 & 2 (hidari, migi)

Derudover:

2 kampe med udstyr (jiyu kumite)