1. dan

KIHON:

Zenkutsu-Dachi, Gedan-Barai Kamae

Sanbon-zuki (jodan – chudan - chudan)

Gyaku Sanbon-zuki (chudan – jodan - chudan)

Age-uke - Gedan-barai - Gyaku-zuki

Soto-ude-uke - Yoko-enpi – Uraken - Gyaku-zuki (zenkutsu) (kiba) (zenkutsu)

Uchi-ude-uke – Kizamizuki - Ushiroashi Maegeri - Gyakuzuki

Kokutsu-Dachi Kamae

Shuto-uke - Kizami-geri - Nukite (kokutsu) - (zenkutsu)

Zenkuttsu-Dachi , Gedan-Barai Kamae

Mae-geri - Mawashi-geri - Gyaku-zuki - Gedan-barai

Mae-geri – Yoko geri kekomi - Gyaku-zuki - Gedan-barai

Kiba-Dachi

Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi ((yose-ashi) skift ben)

KIME WAZA: Gyaku-zuki (blyantsprøven)

KATA:

Sentai: Bassai-Dai, Jion, Enpi, Kanku-Dai, Jitte (BUNKAI)

Shitei: Heian Shodan til og med Tekki Shodan. (BUNKAI)

Forklaring:

Sentai = Eleven vælger en kata. Shitei = graduøren vælger en kata

KUMITE: Jiyu Ippon Kumite:

1 x jodan oi-zuki

1 x chudan oi-zuki

1 x chudan gyaku-zuki

1 x jodan kizami-zuki

1 x chudan maegeri

1 x chudan kekomi

1 x jodan mawashi-geri

1 x chudan ushiro-geri

Skal udføres både til højre og venstre.