2. dan

KIHON:

Jiyu Na Kamae

Kizami-zuki - Mae-geri - Oi-zuki

Age-uke – Mawashi geri – Uraken uchi - Oizuki,

Fudo-Dachi, Gedan-Baraii Kamae

Chudan Oi-zuki

Sanbon-zuki : Chudan – Chudan - Chudan

Balance: 3 gange (samme ben)

Zenkutso dachi gedan barai:

Mae-geri - Mawashi-geri.

Mawashi-geri - Yoko-geri Kekomi.

Mae-geri - Yoko-geri kekomi - Ushiro-geri

KIME WAZA: Kizami-zuki (blyantsprøven).

KATA: Sentai KATA (eleven vælger en kata): Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi, Jitte. + BUNKAI

Forklaring

Sentai KATA (eleven vælger en kata) = VALGFRI TOKUI KATA + BUNKAI

(EKS: Hangetsu, Tekki Nidan, Bassai-sho, Gankaku, and Kanku-sho)

KUMITE:

Okuri Jiyu Ippon Kumite (skal kunne udføres henholdsvis til H/V).

Jiyu kumite.