Vedtægter 

 

Østerbro Shotokan Karate 

 

 

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1. Foreningens navn er ”Østerbro Shotokan Karate”.

§ 1.2. Foreningens hjemsted er Østerbro, Københavns Kommune.

 

§ 2. Formål

§ 2.1. Med baggrund i traditionel karate at tilbyde træning på højt sportsligt og teknisk niveau. 

§ 2.2. Med udgangspunkt i træningen at styrke medlemmernes sociale forståelse uanset køn, alder, etnisk baggrund eller sportslige evner, samt at arbejde for integration medlemmerne imellem og i forhold til det omgivende samfund – dette på tværs af religion, social og kulturel baggrund.

§ 2.3. Til realisering af denne målsætning arbejder foreningen for udbredelsen af Shotokan Karate, en fjernøstlig kampkunst, hvis sportslige udøvelse bibringer dens medlemmer både fysisk og mental styrke. Som middel hertil er følgende opgaver at iagttage: 

 

a)     Forbindelse til offentligheden for at informere denne om foreningens målsætning og gøremål. 

b)    Samarbejde med foreninger med beslægtet formål. 

c)     At sørge for videreuddannelse af elite karate-ka, ved blandt andet at tilbyde deltagelse på træningslejre, instruktørkurser, mesterskaber etc. 

d)    Afholdelse af gradueringer.

e)     Sportsligt og socialt samvær for klubbens medlemmer.

 

§ 3. Medlemskab 

§ 3.1. Enhver der er fyldt 8 år kan blive medlem, uanset køn eller nationalitet, forudsat at denne er villig til at respektere klubbens målsætning og betale kontingent.

§ 3.2. Klubbens instruktører kan beslutte at et medlem gives karantæne såfremt medlemmet ikke efterkommer instruktørernes anvisninger eller udviser upassende opførsel under træning eller i andre sammenhænge. Karantænens længde kan højst udgøre 14 dage. Er medlemmet under 18 år, skal værgen orienteres om baggrunden for karantænen. Gentagne karantæner kan føre til eksklusion efter bestyrelsens afgørelse. 

§ 3.3. Ved sigtelse eller domfældelse for kriminelle handlinger, samt ved anden upassende opførsel, der er i strid med klubbens vedtægter, ordensregler, værdier og målsætning eller kan skade klubbens anseelse, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

§ 3.4. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4. Medlemskab af organisationer

§ 4.1. Foreningen er medlem af Dansk Karate Forbund og derigennem Danmarks Idræts-Forbund. 

§ 4.2. Foreningen er ligeledes medlem af stilartsorganisationen SKIF.DK

 

§ 5. Generalforsamling

§ 5.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udløbet af april måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel på mail og på foreningens hjemmeside (www.2100-shotokan.dk) med angivelse af foreløbig dagsorden. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge inden generalforsamlingen afholdes. 

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender og afgør alt ved almindeligt stemmeflertal. Beslutninger der tages på lovligt indkaldte generalforsamlinger er gældende for klubben og dens medlemmer, uanset de fremmødtes antal. 

 

Ethvert medlem der er fyldt 18 år og som har været fuldgyldigt medlem afklubben i mindst 6 måneder har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet må ikke på generalforsamlingsdagen være i kontingentrestance. Stemmeretten for medlemmer under 18 overgår til medlemmets værge.

 

§ 5.2. Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

 

1.      Valg af dirigent 

2.      Valg af referent 

3.      Bestyrelsens beretning 

4.      Aflæggelse af regnskab

5.      Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6.      Valg til bestyrelsen

7.      Valg af revisor 

8.      Indkomne forslag 

9.      Eventuelt 

 

§ 5.3. Referat af generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 6. Bestyrelsen 

§ 6.1. Bestyrelsen består af 3 – 5 personer; formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og evt. en suppleant. 

§ 6.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.  

§ 6.3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således: formand, kasserer og bestyrelsesmedlem 1 på lige år, mensnæstformand, bestyrelsesmedlem 2 og suppleant på ulige år. Bestyrelsen er selvsupplerende. 

§ 6.4 Bestyrelsens opgaver er at arbejde for de formål der er fastsat i vedtægterne. Endvidere er det bestyrelsens opgave at varetage de vedtagelser der sker på foreningens generalforsamlinger og møder. 

 

§ 7. Tegningsret

§ 7.1. Foreningen tegnes af Formand og Næstformand i fællesskab. Kun Formand, Næstformand og kasserer har adgang til foreningens konto, og alle transaktioner foretages af kassereren.

§ 7.2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7.3. Økonomiske transaktioner ifm. den almindelige drift af klubben kan kassereren underskrive alene. Ekstraordinære økonomiske dispositioner samt udgiftsbeløb på 10.000,00 kroner eller mere kræver endvidere bestyrelsens godkendelse. Alle udgifter skal dokumenteres ved bilag.

§ 7.4. Fast lejeaftale eller udlejning/udlån af foreningens lokaler kræver godkendelse af bestyrelsen. Ligeledes kræver organisatoriske ændringer i foreningen godkendelse fra bestyrelsen.

 

§ 8. Sensei og chefinstruktør 

§ 8.1. Foreningens sensei og chefinstruktør er Jesper Smith Løntoft.

§ 8.2. Chefinstruktøren er daglig leder og øverste ansvarlige for tilrettelæggelsen af undervisning og udtagelse af medlemmer, der skal repræsentere klubben ved mesterskaber og lignende. Chefinstruktøren er forpligtet til løbende at videreuddanne sig gennem bl.a. deltagelse på Dansk Karate Forbunds og SKIF.DKs relevante instruktørkurser.

 

§ 9. Kontingent

§ 9.1. Kontingentets størrelse godkendes af generalforsamlingen.

§ 9.2. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse, karantæne eller eksklusion. 

 

§ 10. Vedtægtsændringer

§ 10.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

§ 11.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 11.2. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det.

 

§ 12. Regnskab og økonomi

§ 12.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 12.2. Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

§ 12.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker.

$ 12.4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 13. Opløsning 

§ 13.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 13.2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Red Barnet. 

 

 

 -------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------