9. kyu

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Chudan Oi-zuki

Chudan Gyaku-zuki

Jodan Age-uke

Chudan Soto-ude-uke

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage

KATA: Heian Shodan

KUMITE: Gohon kumite (Jodan, Chudan)

Gohon-kumite

3 x gyaku-zuki på pude (begge sider)

2 kampe med udstyr (jiyu kumite)