2. kyu

KIHON:

Zenkutsu Dachi , Gedan-Barai Kamae

Mae-geri - Oi-zuki.

Mawashi-geri - Gyaku-zuki.

Gyaku-zuki - Mae-geri - Oi-zuki - Gedan-barai.

Age-uke - Gedan-barai - Gyaku-zuki

Soto-ude-uke - Yoko-enpi – Uraken - Gyaku-zuki (zenkutsu) (kiba) (zenkutsu)

Uchi-ude-uke – Kizamizuki - Ushiroashi Maegeri - Gyakuzuki

Zenkutsu-Dachi Kamae:

Mae-geri - Mawashi-geri

Kizami Yoko-geri Kekomi - Ushiro-geri

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage - Kekomi (samme ben)

KATA:

Shitei: Tekki Shodan

Sentei : Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku-Dai.

Obligatorisk bunkai + fri bunkai til enkelte passager (graduøren vælger).

KUMITE : Jiyu Ippon Kumite

2 x Jodan

2 x Chudan

2 x Mae-geri

1 x Yoko-geri Kekomi

1 x Mawashi-geri

Derudover:

3 x gyaku-zuki på makker (begge sider)

3 x kizami-zuki på makker (begge sider)

3 x kombination - kizami + gyaku-zuki på makker (begge sider)

3 x kombination - kizami + gyaku-zuki + mawashi-geri chudan på makker (begge sider)

2 x Nedtagning + afslutning (begge sider)

2 kampe med udstyr (jiyu kumite)